Kanzan – End of Season

Kanzan fallen cherry blossom

It’s the end of the season for Kanzan cherry blossoms.

Advertisements

Kanzan fallen petals

kanzanpetals_20130427_Tremblay_IMG_1910

It’s time to say goodbye to Kanzan cherry blossoms.

Kanzan cherry blossoms fallen petals

Cherry petals are covering the driveway.

Kanzan cherry blossoms fallen petals

It’s been raining petals all day.

kanzanpetals_20130427_Tremblay_IMG_1909

Freshly fallen petals.

kanzanpetals_20130427_Tremblay_IMG_1929

This couldn’t last.

kanzanpetals_20130427_Tremblay_IMG_1913

One last Kanzan blossom on a bed of petals.